الگوهای آماده خیاطی کت

امروزه با پیشرفت تکنولوژی همه فعالیت های انسان با آسانی بیشتری انجام میشود. در گذشته برای تولید پوشاک الگوسازی دستی…

3,800,000 تومان